ឆ្នាំងបាយអគិ្គសនី TN1200
Brand:
Rating
31 Price savings: -6% Original price: 33
Quantity:

Contact

Hotline: 078781168

thyda.service@gmail.com

Free shipping

with total order over $200

order on Sunday

Specifications

Product introduction

អត្ថប្រយោជន៏ គុណភាព តម្លៃប្រកូតប្រជែង ងាយស្រួលក្នុងការធានា

អត្ថប្រយោជន៏

ឆ្នាំងបាយអគិ្គសនី HIEP HUNG មានផលិតផលជាច្រើនសមស្រម់ទៅនិងគ្រូសារជាច្រើនមិនថាតិចឬច្រើន។របៀបដាំបែបសាមញ្ញនិងជួយអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែប្រែការចម្អីនអាហារប្រចាំថ្ងៃតាមតម្រូវចិត្ត។

គុណភាព

ផលិតផលគុណភាពខ្ពស់ធ្វើអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនខាតពេលផ្លាស់ប្តូរថ្មីយ៉ាងច្រើនឆ្នាំ។បច្ចកទេសបានគណនាយ៉ាងត្រឹមត្រូវដម្បីដាក់អង្ករអោយសមទៅនិងរាល់ពេលដែលត្រូវដាំបាយ។

តម្លៃប្រកូតប្រជែង

នៅលើទីផ្សារមានជាច្រើនប្រភេទឆ្នាំងបាយអគិ្គសនីតម្លៃរាប់លានដុងបុ៉ន្តែវាពិបាកនិងទទូលបាន​រសជាតិឆ្ងាញ់តាមចិត្ត។ឆ្នាំងបាយអគិ្គសនី HIEP HUNG តម្លៃសមរម្យផ្តល់ជួនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយឆ្ងាញ់មានអាហាររូប្ថមក្រោយពេលឆ្អិន។

ការធានាងាយស្រួល

ដោយប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញស្រប់គ្នាទូទាំងប្រទេសចែកចាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពក្នុងប្រព័ន្ធធានាផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន HIEP HUNG ដល់អតិថិជនទាំងឡាយ។

លក្ខណពិសេសនៃផលិតផល

ងាយស្រួលក្នុងការប្រើរហ័សទាន់ចិត្ត

ការពារការស្អិតជាប់ខ្ពស់ WINFORT អាមេរិកមានលិខិតបញ្ជាក់ FDA

សន្សំថមពលបានកំណត់ដោយស្តង់ដារក្រសួងឌស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម         

រចនាប្រណិតសមញ្ញសមរម្យ

មានមុខងារអាចប្តូរទៅកម្តៅដោយស្វាយប្រវិត្ត

Cart
Check Order
087707087